Privacy and cookies policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Yameo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Piastowskiej 11, 80-332 Gdańsk (dalej jako „Yameo” lub „Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: contact@yameo.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Przetwarzamy dane pochodzące bezpośrednio od Ciebie, na przykład przekazane nam
w korespondencji lub w CV. Wówczas masz pełną kontrolę nad zakresem danych, który nam udostępniasz. 

III. CEL, PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W ramach prowadzonej przez nas działalności możemy przetwarzać dane w celach związanych z:

 • Obsługą korespondencji

Jeżeli kontaktujesz się z nami na wskazane na naszej stronie internetowej adresy e-mail oraz adres korespondencyjny, możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w korespondencji na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest udzielenia odpowiedzi na zadane nam pytania i rozwiązania sprawy, z którą się do nas zwracasz.

Dane przetwarzamy przez okres niezbędny do obsługi korespondencji, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia nam kontaktu z Tobą w zakresie, w jakim tego od nas oczekujesz.

 • Zawieraniem i utrzymywaniem relacji biznesowych

Możemy przetwarzać Twoje dane na podstawie łączącej nas umowy bądź w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy.

Dodatkowo, możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego i sprawozdawczości finansowej.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu, możemy przetwarzać Twoje dane w celu dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z łączącej nas umowy.

Dane przetwarzamy przez okres niezbędny dla realizacji umowy i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi niezbędny warunek do zawarcia i wykonania umowy.

 • Rekrutacją

W ramach udziału w bieżącej rekrutacji możemy przetwarzać Twoje dane określone w art. 22 [1] kodeksu pracy – wówczas podstawą przetwarzana będą działania podjęte przed zawarciem umowy. Jeżeli przekażesz nam szerszy zakres swoich danych, podstawą ich przetwarzania będzie Twoja zgoda.

Na podstawie Twojej zgody możemy przetwarzać Twoje dane także w celu udziału w przyszłych rekrutacjach.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego (w tym do ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami), a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych – przez okres 2 lat lub do czasu wycofania zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, ale w zakresie wynikającym z art. 22[1] kodeksu pracy niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. 

 • Programem Poleceń

Możemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia Ci wzięcia udziału w naszym Programie Poleceń na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest promocja Yameo jako pracodawcy i niezbędność do wykonania zobowiązań wynikających z Regulaminu Programu Poleceń.

W przypadku wyboru polecanego przez Ciebie kandydata, możemy przetwarzać Twoje dodatkowe dane, celem wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa podatkowego.

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które poleciłeś(-aś) kandydata, a w przypadku Skutecznego Polecenia – przez okres dozwolony obowiązującymi przepisami prawa, nie dłuższy jednak niż 24 miesiące.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie Poleceń. Zaznaczamy, że w oparciu o Twoje dane osobowe yameo nie będzie podejmować wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IV. TWOJE UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH

Informujemy, iż na zasadach ogólnych masz prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora);
 • cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

Zwracamy uwagę na to, że :

– prawo do usunięcia danych przysługuje tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w przepisach RODO, tj. gdy:

 • dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
 • cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
 • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych,
 • Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

– prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje tylko w przypadkach enumeratywnie wskazanych w przepisach RODO, tj. gdy:

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres pozwalający nam zweryfikować prawidłowość Twoich danych,
 • Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

– prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy ;

– Yameo może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu m.in. dostawcom usług IT czy podmiotom świadczącym usług rachunkowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

Możemy przekazać Twoje dane innym odbiorcom, gdy jest to niezbędne do wykonania określonego celu przetwarzania np. bankom, operatorom pocztowym, kancelariom prawnym.

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. urzędom.

VI. AUTOMATYCZNE GROMADZENIE INFORMACJI

Na naszej stronie używamy plików cookies, czyli plików umieszczanych w pamięci stałej urządzenia podczas odwiedzania naszej strony.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, godziny dostępu), a także dane służące optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na naszych stronach.

Na naszej stronie mogą być używane następujące rodzaje plików cookies:

Niezbędne pliki cookies – konieczne do prawidłowego działania Strony. Możesz je dezaktywować jedynie poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce, ale może to mieć wpływ na prawidłowe działanie Strony.

Analityczne cookies – służą analizie Twojego zachowania na naszej Stronie. Dzięki nim możemy analizować ruch na naszej stronie oraz poprawiać jej wydajność i funkcjonalność.

Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania Google Analitycs – narzędzia dostarczanego przez firmę Google Inc. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. Nasza strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane po skróceniu w taki sposób, by zapewnić ich anonimowość i wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób.

Możesz w każdej chwili zaprzestać dostarczania nam tych informacji poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych. W tym celu należy zmienić ustawienia używanej przeglądarki internetowej. Możesz też skonfigurować przeglądarkę w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron.

Dodatkowo, stosujemy wtyczki społecznościowe do takich mediów jak Facebook i Linkedin. Dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją przeglądarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. W związku z powyższym zachęcamy Cię do zapoznania się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych operatorów serwisów społecznościowych, których wtyczki znajdują się na naszej stronie:

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Podczas automatycznego gromadzenia informacji (punkt VI powyżej) korzystamy z usług podmiotów przekazujących dane w ramach Tarczy Prywatności UE-USA poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności takich działań.

VIII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, technologii lub sposobu funkcjonowania naszej strony. Aktualny tekst Polityki Prywatności jest dostępny na naszej stronie.